Общи условия

Общи условия за извършване на онлайн дарение през уебсайта на Фондация Благотворителен фонд Европа

 I. Общи положения

 1. Тези „общи условия“ описват правилата за предоставяне на услугата „Извършване на онлайн дарение“ между Фондация Благотворителен фонд Европа, вписана при Варненски Окръжен съд с Решение номер 83/10.03.2015г., БУЛСТАТ: 176839931, Управител: Олександр Ингор, адрес Варна, ул. „Иван Вазов“ 36, тел. +359 52 390 033, наричана по-долу Фондацията, и лицата, подкрепили Фондацията посредством онлайн паричен превод, наричани по-долу Дарители.
 2. Уебсайтът на Фондацията (www.fundeurope.net) дава възможност на дарителите да направят дарение чрез един от следните 2 метода:
  – Дебитна или кредитна карта
  – PayPal интернет система за плащания
 3. Дарителят вписва сума по свой избор, която иска да дари и каузата (програмата), за която ги дарява. Максималният размер на дарението е 1000,00 (хиляда) лева. Позволява се извършване само на дарения за каузи. Плащания във връзка с подпомагане и развитие малкия и среден бизнес не са възможни.
 4. Дарителят извършва дарението в български левове (BGN), или чуждестранна валута с равностойност в BGN.
 5. Дарителят дарява посочената в т.3 сума на основание чл.225 от ЗЗД и безвъзмездно в полза на Фондацията.
 6. Фондацията приема дарението с благодарност и се задължава да използва получените средства в съответствие с целите и мисията на Фондацията.
 7. Описание на начина за извършване на Дарението
  Заявката съдържа следните параметри:
  – избор на сума за дарение;
  – избор на кауза, която се подкрепя;
  – име на даряващия;
  – e-mail адрес за осъществяване на обратна връзка;
  – съгласие с предложените условия на плащане
 8. Информация, предоставяна на ДАРИТЕЛЯ след транзакцията (дарението)
  8.1. При успешна транзакция се визуализира съобщение, което Ви информира, че транзакцията е успешна
  8.2. При неуспешна транзакция се визуализира съобщение, което Ви информира, че транзакцията е неуспешна
 9. Документи:
  Описаните документи се съхраняват от Фондацията за период от минимум 1 година с цел Доказателство:
  – Отговор на заявката за оторизация от БОРИКА;
  – Документа, удостоверяващ направеното Дарение

II. Защита на данните

 1. Данните Ви няма да бъдат споделяни с трети страни без Вашето предварително съгласие и ще бъдат използвани единствено с цел комуникация с Вас.
 2. Фондацията се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга предоставена в този сайт лична информация, освен, ако това не следва по силата на нормативна разпоредба

III. Права и задължения на ДАРИТЕЛЯ

 1. ДАРИТЕЛЯТ има следните права:
  1.1. Да ползва услугата, предоставяна от Фондацията в съответствие с настоящите условия
  1.2. Да изисква и получава информация, свързана с предоставяната услуга – отчети за направени дарения, информация за ефекта от направеното дарение и други
  1.3 Да се откаже от направеното дарение и да поиска неговото възстановяване в срок от 5 работни дни след направената транзанция. За целта Дарителят трябва да подаде писмено искане до Фондацията с мотив за отказа от дарението.

IV. Права и задължение на ФОНДАЦИЯТА

 1. Фондацията се задължава да използва получените средства в съответствие с целите и мисията на Фондацията.
 2. Фондацията е длъжна да възстанови на Дарителя дарените от него суми не по-късно 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил правото си на отказ.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.