За нас

Ние – екип от сътрудници, смятаме, че социалните инвестиции са начин да се изгради едно справедливо общество, в което всеки човек има възможност да се реализира и развива.

Нашата цел:

 • обединяване на усилията на правителството, бизнеса, частните лица, сдруженията и доброволците за оказване на ефективна и своевременна помощ за нуждаещите се;
 • разработване на съвместна дългосрочна социално – инвестиционна програма като механизъм, който може да помогне на хората и на обществото като цяло;
 • системна борба със сложните социални явления, основавайки се на добре развити стратегии;
 • съдействие за реализацията на съвместни дългосрочни партньорства, както и помагане на правителството и бизнеса за изграждане на стратегии за социално отговорно поведение;

Нашите принципи:

 • Справедливост. Готовност за помощ. Откритост. Честност. Ефективност
 • Социално-инвестиционна култура. Преход от еднократните благотворителни прояви към устойчива система за инвестиране в жизнеспособни проекти, които ще допринесат за развитието на обществото.

Ние вярваме, че:

 • Желанието за помощ трябва да се превърне в навик.
 • Срамота е да живеем в общество, където се изоставят деца и възрастни хора.
 • Неморално е бездействието и наблюдаването на страданията на другите.
 • Неефективна и несъобразителна е самостоятелната работа.

Благотворителен фонд Европа е неправителствена организация, създадена с цел събиране на имущество въз основа на доброволни вноски, които не са забранени от закона и използване на имуществото за обществено-полезни цели, указани в Устава на фондацията.

Фондът е създаден и осъществява дейност в съответствие с Конституцията на Република България, Закон за юридическите лица с нестопанска цел, действащото законодателство в Република България и Устава на фондацията.

Пълното наименование на фондацията на български език е: Благотворителен фонд Европа

Пълното наименование на фондацията на английски език е: Charity Fund Europe

ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТ НА ФОНДАЦИЯТА

Целта на фондацията е да събере имущество въз основа на доброволни вноски и други не забранени от закона начин, което да използва за оказване на всеобхватна помощ за ветерани, инвалиди и участници във войни и терористични операции, за подобряване материалното положение на социално слабите, социално рехабилитирани лица, които поради различни житейски обстоятелства не могат самостоятелно да реализират своите права и интереси, както и за реализирането на различни социално-значими програми и проекти.

За постигането на установените цели, Фондацията осъществява следните дейности:

 • реализиране на мероприятия, насочени към оказване на социална помощ и материалнa подкрепа на ветерани, участници ииндвалиди от войни и терористични дейности и членовете на техните семейства;
 • реализиране на мероприятия, насочени към оказване на социална помощ и защита на гражданите, включително подобряване на материалното положение на социално слаби, безработни, инвалиди и на лица, които поради своите физически и интелектуални способности не могат самостоятелно да реализират своите права и законни интереси;
 • оказване на помощ за пострадалите от природни, екологични, промишлени и други бедствия, социални, от етнически, религиозни конфликти, жертви на репресии, бежанци и преселници;
 • съдействие за преодоляване на последствия от природни, екологични, промишлени и други бедствия и предотвратяване на нещастни случаи;
 • участие в реализацията на програми и мероприятия, насочени към насърчаване сред обществото идеалите на хуманизма и милосърдието, възпитание на подрастващото поколение на морално-етични принципи;
 • насърчаване на дейности в областта на здравеопазването и насърчаване на здравословния начин на живот, подобряване морално-психологичното състояние на гражданите;
 • насърчаване на дейности в сферата на образованието, науката, културата, изкуството и духовното развитие на личността;
 • насърчаване на дейности в сферата на физкултурата и спорта
 • подпомагане създаването на центрове за рехабилитация, медицински учреждения, спортно-оздравителни комплекси, интернати и домове за сираци.
 • съдействие за получаване необходимата медицинска помощ и лекарствено осигуряване;
 • прилагане на мерки за съдействие опазването и поддържането на сгради, обекти и територии с историческо, религиозно и културно значение, както и на гробищата;
 • насърчаване на социалната рехабилитация и интеграция на сираци и деца, останали без родителска грижа, деца в затруднено положение;
 • съдействие за превенция на изоставяне на деца и младежка престъпност;
 • подпомагане развитието на научено-техническата и художествено-творческа дейност на децата и младежите;
 • насърчаване на мира, приятелството и хармонията между народите, превенция на социалните, етнически и религиозни конфликти;
 • насърчаване опазването на околната среща и защита на животните;
 • допринася за предотвратяването на социално опасно поведение на гражданите;
 • съдействие за оказване на безплатна правна помощ и правно образование на населението;
 • насърчаване доброволните дейности;
 • организиране и провеждане на търгове, фестивали, изложби, концерти и различни благотворителни мероприятия, симпозиуми, семинари, конференции в съответствие със законната цел на фондацията;
 • осъществяване на информационни дейности в електронни, печатни медии и информационни мрежи в съответствие със законодателството, създаване и поддържане на електронни информационни ресурси в Интернет, които обхващат дейностите на фондацията;
 • взаимодействие с държавните органи на Република България, с местните власти, с юридически и физически лица, включително международни и чуждестранни организации, във връзка с най-ефективно постигане целите на фонда;
 • насърчаване на дейности в областта на научния и културен обмен, туризма,в съответствие със законната цел на фондацията;
 • насърчаване на дейности, свързани със заснемане на филми, както и телевизионни, радио и други програми, насочени към разпространяването на социални принципи на милост, състрадание и грижа;
 • съдействие за организацията на медицинското обслужване в България и други страни, както и набирането на средства и по-нататъшно финансиране на здравеопазването;
 • оказване на всестранна помощ на гражданите, засегнати от военни действия, включително и съдействие за възстановяване на жилища, социално значими обекти, включително енергозагранване, комуникации, здравни и образователни сгради, земеделски обекти, транспортни съоръжения, разрушени в резултат на военни действия.